• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

COURSES

PSİ101 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu / Course Code

PSİ101

Amacı / Purpose

Bu ders Psikoloji lisans programına devam eden öğrenciler için zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini giriş seviyesinde öğretmeyi ve öğrencinin psikolojide araştırma, psikolojinin farklı dalları, psikolojideki kuramlar ve uygulamalar hakkında bilgilenmesidir.

This course is a compulsory course for Psychology majors. The main objective of this course is to teach students psychology science at an introductory level. This course teaches students different branches of psychology, research in psychology, theories and application of psychology.

İçeriği / Content

Bu ders modern psikolojiyle ilgili konuları, problemleri ve yaklaşımları kapsar. Davranışın biyolojik temelleri, duyular, algı, öğrenme, bellek gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

This course contains topics about psychology, its branches, theories, and application. The content of this course have biological basis of behavior, senses, perception, learning, development, motivation, and memory.

Bu ders Psikoloji lisans programına devam eden öğrenciler için zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini giriş seviyesinde öğretmeyi ve öğrencinin psikolojide araştırma, psikolojinin farklı dalları, psikolojideki kuramlar ve uygulamalar hakkında bilgilenmesidir.

This course is a compulsory course for Psychology majors. The main objective of this course is to teach students psychology science at an introductory level. This course teaches students different branches of psychology, research in psychology, theories and application of psychology.

Bu ders modern psikolojiyle ilgili konuları, problemleri ve yaklaşımları kapsar. Davranışın biyolojik temelleri, duyular, algı, öğrenme, bellek gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

This course contains topics about psychology, its branches, theories, and application. The content of this course have biological basis of behavior, senses, perception, learning, development, motivation, and memory.

Bu ders Psikoloji lisans programına devam eden öğrenciler için zorunlu bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini giriş seviyesinde öğretmeyi ve öğrencinin psikolojide araştırma, psikolojinin farklı dalları, psikolojideki kuramlar ve uygulamalar hakkında bilgilenmesidir.

This course is a compulsory course for Psychology majors. The main objective of this course is to teach students psychology science at an introductory level. This course teaches students different branches of psychology, research in psychology, theories and application of psychology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

•Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  ve  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  ve  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

•Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  and  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  and  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

•Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  ve  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  ve  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

•Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  and  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  and  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

Tümertekin, E  ve  Özgüç, N. 1998. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Tümertekin, E  and  Özgüç, N. 1998. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.

 

 

PSİ103 - DAVRANIŞIN BİYOFİZYOLOJİK TEMELLERİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

DAVRANIŞIN BİYOFİZYOLOJİK TEMELLERİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ103

Amacı / Purpose

Bu ders insan davranışının fizyolojik temelleri hakkında bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır.

This course is designed to an understanding of the physiological basis of human behavior.

İçeriği / Content

Bu ders iki temel kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk kısmı sinir sistemindeki hücrelerin yapısını ve işlevlerini, sinir sisteminin yapısını ve psikofarmakolojiyi kapsamaktadır. Dersin ikinci kısmı duygu, öğrenme ve bellek, uyku ve psikolojik bozuklukların fizyolojik temellerini tartışarak davranış ve fizyolojik mekanizmalar arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

This course consists of two basic parts. The first part of the course covers the structure and functions of the cells in the nervous system, the structure of the nervous system and psychopharmacology. The second part of the course focuses on the relationship between behavior and physiological mechanisms by discussing the physiological foundations of emotions, learning and memory, sleep and psychological disorders.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Carlson, N. R. (2010). Fizyolojik psikoloji: davranışın nörolojik temelleri. (M. Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 

 

 

PSİ105 - PSİKOLOJİDE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu / Course Code

PSİ105

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı, psikoloji alanında kullanılan temel istatistik kavramlara ve temel istatistiksel analizlere ilişkin bilgiyi öğretmektir. Bunun yanında, öğrencilerin araştırma problemine uygun istatistiksel analizleri seçme, uygulama, çıktı tabloları ve değerleri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektir.

The aim of this course is to teach the basic statistical concepts and basic statistical analysis used in psychology. In addition, it is aimed to aim to develop students' ability to select and apply statistical analyzes appropriate to the research problem and to interpret and report the output tables and values.

İçeriği / Content

Bu ders kapsamında istatistikte kullanılan temel kavram bilgisi, bir araştırmadan toplanan verilerin SPSS programına girilmesi, verilerin düzenlenmesi ve kontrolü, verilerin nasıl dağıldığının belirlenmesi ve bu sonuca göre parametrik ya da parametrik olmayan testlerin kullanılması yer almaktadır. Parametrik testlerden t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon;  parametrik olmayan ordinal ve nominal düzey testler için Mann-Whitney U, Kruskal Wallis gibi parametrik olmayan korelasyon ve regresyon teknikleri ders içeriğinde bulunmaktadır.

In this course, the basic concepts used in statistics, entering the data collected from a survey/scale into the SPSS program, editing and check of data, determining how the data is distributed, and using parametric or non-parametric tests. T-test, ANOVA, correlation and regression from parametric tests; Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, nonparametric correlation and regression techniques for nonparametric ordinal and nominal level tests.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Temel kavramlar için ölçme ve değerlendirme kitapları; İstatistik analizler için İstatistiğe Giriş, Temel İstatistik ve SPSS uygulamalarına ilişkin kitaplar.

 

Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri İçin İstatistik, Hatiboğlu Yayınları-Ankara

Canyüker, E.  ve  Aşan, Z. (2001). Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları-Eskişehir.

Measurement and evaluation books for basic concepts; Books on Statistics, Basic Statistics and SPSS applications for statistical analysis.

 

Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri İçin İstatistik, Hatiboğlu Yayınları-Ankara

Canyüker, E.  ve  Aşan, Z. (2001). Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları-Eskişehir

 

 

PSİ107 - PSİKOLOJİDE OKUMA VE YAZMA

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE OKUMA VE YAZMA

Ders Kodu / Course Code

PSİ107

Amacı / Purpose

Bu ders Psikoloji lisans programına devam eden öğrenciler için zorunlu bir derstir. Bu ders, psikolojide kullanılan akademik becerilerin aktarılmasını amaçlanmaktadır.

This course is a compulsory course for Psychology majors. This course aims to teach students academic skills used in psychology.

İçeriği / Content

Alanyazını tarama ve eleştirel gözle okuma, psikolojide akademik yazım ve raporlandırma teknikleri ve kuralları, etik ilkeler ve intihalin önlenmesi, argüman geliştirme ve tartışma becerileri, bilimsel bilginin iletilmesi ve sunum yapma becerileri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

the content of this course include literature review and critical reading, academic writing in psychology, reporting techniques, ethical considerations and protection from plagiarization, communicating scientific knowledge and presentations skills.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

•Writing for Psychology: A Guide for Psychology Concentrators. Shelley H. Carson, Jeanne Fama, Kate Clancy, Jeffrey Ebert  ve  Adrienne Tierney, Harvard College, Massachusetts: USA, 2012.

•Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). American Psychological Association, 2009

•Teaching Critical Thinking in Psychology. Dana S. Dunn, Jane S. Halonen  ve  Randolph A. Smith, Blackwell, Oxford: UK, 2008.

•Academic Writing: A Handbook for International Students. Stephen Bailey, Routledge, New York: USA, 2015

•Writing for Psychology: A Guide for Psychology Concentrators. Shelley H. Carson, Jeanne Fama, Kate Clancy, Jeffrey Ebert  and  Adrienne Tierney, Harvard College, Massachusetts: USA, 2012

 

 

 

PSİ102 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİYE GİRİŞ II

Ders Kodu / Course Code

PSİ102

Amacı / Purpose

Bu ders modern psikolojiyle ilgili konuları, problemleri, ve yaklaşımları kapsar. Davranışın sosyal temelleri, kişisel farklılıklar, psikolojik bozuklukları anlamak ve tedavi etmek gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

This course includes topics on contemporary psychology, its problems and approaches. Subjects such as social basics of behavior, individual differences, understanding psychological problems and their treatment compose the scope of the course.

İçeriği / Content

Güdülenme ve duygu-heyecan, kişilik ve bireysellik, stres, psikopatoloji ve psikoterapi, ve sosyal davranış başlıkları altındaki konular bu dersin içeriğini oluşturur.

Motivation, emotions and excitement, personality and  individualism, psychopathology and psychotherapy, social behavior are contained in the content of the course.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  ve  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  ve  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus  ve  Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu  ve  Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

 

 

PSİ104 - PSİKOLOJİ BİLİMİNİN TARİHİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİ BİLİMİNİN TARİHİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ104

Amacı / Purpose

Bu  ders psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak nasıl kurulduğunu, felsefenin psikoloji bilimine etkisini ve psikolojideki ana yaklaşımların kökenini tartışır ve psikoloji bilimine katkı yapan önemli bilim insanlarını tanıtır ve onların psikolojiye yaptığı katkıları açıklar.

This course explains how psychology was founded as a scientific discipline, the effect of philosophy in psychological sciences. It also explains main perspectives of psychology. It introduces pionners in psychological sciences and discusses their contributions to psychology.

İçeriği / Content

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

 

Psikoloji tarihi çalışmaları, psikoloji üzerindeki felsefi etkiler, psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler, Yeni psikoloji, 20.yy öncesi psikoloji akımları, uygulamalı psikoloji, gestalt psikolojisi,psikanaliz ve psikolojide çağdaş düşünceler gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

The content of this course includes studies of psychological sciences, philosophical effects on psychology, physiological effects on psychology, new psychology, Approaches to psychology (before 20th century), applied psychology, gestalt psychology, modern psychological thoughts.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Modern Psikoloji Tarihi. Duane P. Schultz  ve  Sydney Ellen Schultz (Çeviren: Yasemin Aslay). Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001

• Modern Psikoloji Tarihi. Duane P. Schultz  and  Sydney Ellen Schultz (Çeviren: Yasemin Aslay). Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001
• A Brief History of Modern Psychology. Ludy T. Benjamin Jr, Wiley, Oxford: UK, 2007
• A Critical History and Philosophy of Psychology. Richard T. G. Walsh, Thomas Teo  and  Angelina Baydala, Cambridge University Press, Cambridge: UK, 2014
• Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik. Rüya Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014

 

PSİ106 - İLERİ İSTATİSTİK

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

İLERİ İSTATİSTİK

Ders Kodu / Course Code

PSİ106

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı: Psikolojide elde edilen verilere ve araştırma sorusuna ilişkin uygun ileri istatistik tekniklerini seçme, analiz yapma, yorumlama ve raporlaştırma becerisini kazandırmaktır.

The aim of this course is to gain the skill of selecting, analyzing, interpreting and reporting the advanced statistical techniques related to the data obtained and the research question in psychology.

İçeriği / Content

Çok değişkenli istatistiğe giriş, analizler öncesi koşulların kontrolü, çok değişkenli varyans ve kovaryans analizleri, çoklu regresyon, kümeleme analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör Analizleri.

Introduction to multivariate statistics, pre-analysis of conditions, multivariate analysis of variance and covariance, multiple regression, clustering analysis, exploratory and confirmatory factor analysis.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

 

PSİ108 - PSİKOLOJİDE OKUMA VE YAZMA II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE OKUMA VE YAZMA II

Ders Kodu / Course Code

PSİ108

Amacı / Purpose

Bu ders psikolojinin farklı alanlarıyla ilişkili metinleri kullanarak akademik okuma, yazma ve tartışma süreçlerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

This course aims to gain the ability of academic reading, writing and discussion by using articles related to different fields of psychology.

İçeriği / Content

Bu derste ele alınan konular arasında akademik yazım, tartışma ve sunum becerileri, araştırma yöntemleri ve akademik etik ilkeler bulunmaktadır.

Topics covered in this course include academic writing, discussion and presentation skills, research methods and academic ethics.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Carson, S., Fama, J., Clancy, K., Ebert, J.,  ve  Tierney, A. (2012). Writing for psychology: a guide for psychology concentrators. Harvard University.
Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). American Psychological Association, 2009

Carson, S., Fama, J., Clancy, K., Ebert, J.,  ve  Tierney, A. (2012). Writing for psychology: a guide for psychology concentrators. Harvard University.
Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). American Psychological Association, 2009

 

 

PSİ110 - ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ110

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı öğrenme psikolojisinin kapsamı, temel kavramları, öğrenme kuramları, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, araştırma yöntemleri ve uygulama alanları hakkında öğrencilere temel bilgi kazanımı sağlamaktır.

The aim of this course is to provide the students with basic knowledge about the scope of learning psychology, basic concepts, learning theories, how learning occurs, research methods and practical areas.

İçeriği / Content

Öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşir, öğrenmenin önemi, öğrenme sürecine etki eden faktörler ve etkili öğrenme, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklayan temel kuramlar, öğrenmede güncel araştırmalar ve bilgiler.

What is learning and how to occur, the importance of learning, the factors that affect the learning process and effective learning, basic theories explaining how learning takes place, the current researches and information on learning.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Driscoll, Marcy P. (2012), Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi, çev. Ed. Ömer F. TUTKUN, çevirmenler Ömer F. TUTKUN, Seçil OKAY, Evrim ŞAHIN, Ankara: Anı Yayıncılık.                                                                                                            
Olson, MH  ve  Hergenhahn, BR (2016). Öğrenmenin Kuramları. Çeviri Ed. Muzaffer Şahin, Nobel kitabevi.
Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. Micheal Domjan (çev. H. Çetinkaya). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ocak 2004. 2. Öğrenme Psikolojisine Giriş. İ. Alev Arık. İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Basımevi, 1991.  ve  Der Yayınları.

Driscoll, Marcy P. (2012), Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi, çev. Ed. Ömer F. TUTKUN, çevirmenler Ömer F. TUTKUN, Seçil OKAY, Evrim ŞAHIN, Ankara: Anı Yayıncılık.                                                                                                             Olson, MH  and  Hergenhahn, BR (2016). Öğrenmenin Kuramları. Çeviri Ed. Muzaffer Şahin, Nobel kitabevi.
Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. Micheal Domjan (çev. H. Çetinkaya). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ocak 2004. 2. Öğrenme Psikolojisine Giriş. İ. Alev Arık. İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Basımevi, 1991.  and  Der Yayınları.

 

PSİ201 - SOSYAL PSİKOLOJİ I

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

SOSYAL PSİKOLOJİ I

Ders Kodu / Course Code

PSİ201

Amacı / Purpose

 Bu dersin amacı temel sosyal psikoloji konuları ve teorileri hakkında bir anlayış geliştirmektir.

 The aim of this course is to develop an understanding of basic social psychology subjects and theories.

İçeriği / Content

Bu derste sosyal psikolojinin tanımı, yöntemi ve bazı temel konuları hakkında (sosyal algı, sosyal biliş, tutum, sosyal etki gibi) kuram ve bulgular tartışılacaktır.

In this course, the definition and methods of social psychology and theories and findings on its some basic subjects (social perception, social cognition, attitude, social influence) will be discussed.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Taylor, S. E., Peplau, L. A., ve Sears, D. O. (2015) Sosyal Psikoloji. (4.Baskı) (A.Dönmez, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi, 2003).
Aronson, E., Wilson, T. ve Akert, R. (2012). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2015) Sosyal Psikoloji. (4.Baskı) (A.Dönmez, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi, 2003).
Aronson, E., Wilson, T., & Akert, R. (2012). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

 

PSİ203 - GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

Ders Kodu / Course Code

PSİ203

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı öğrencilere, gelişim psikolojisinde kullanılan temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve insanın yaşam boyu gelişim (örn: doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri) sürecinde yaşadığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim alanları hakkında bilgi sağlamaktır.

The objective of this course is to teach students to the fundamental concepts, research methods, and theories of developmental psychology as well as the information on physical, cognitive, social and emotional development during life-span (e.g., prenatal, infancy, childhood, adolescence, adulthood)

İçeriği / Content

Gelişim psikolojisi kuramları, araştırma yöntemleri, doğum öncesi-bebeklik-çocukluk-ergenlik-yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim

Theories of developmental psychology, research methods, physical, cognitive, emotional and social development during prenatal period, infancy, childhood, adolescence, and adulthood.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Santrock, J. W. (2003). Children, 7th Ed. Boston: McGraw Hill. Yardımcı Kitaplar: Cole, M. & Cole, S. R. (1996). The development of children, 3rd Ed. New York: W. H. Freeman and Company. Berk, L. E. (1994). Infants and Children: Prenatal through Early Education. Boston: Allyn & Bacon. Smith, P. K., Cowie, H. & Blades, M. (2003). Understanding Children’s Development, 4th Ed. Oxford: Blackwell Publishing. Boyd, D. & Bee, H. (2005). Life span development, 4th Ed. Boston: Pearson.

Ders Kitabı: Santrock, J. W. (2003). Children, 7th Ed. Boston: McGraw Hill. Yardımcı Kitaplar: Cole, M. & Cole, S. R. (1996). The development of children, 3rd Ed. New York: W. H. Freeman and Company. Berk, L. E. (1994). Infants and Children: Prenatal through Early Education. Boston: Allyn & Bacon. Smith, P. K., Cowie, H. & Blades, M. (2003). Understanding Children’s Development, 4th Ed. Oxford: Blackwell Publishing. Boyd, D. & Bee, H. (2005). Life span development, 4th Ed. Boston: Pearson.

 

PSİ205 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

Ders Kodu / Course Code

PSİ205

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkelerini ve kavramlarını tanımasını, betimleyici, deneysel ve yarı deneysel yöntemleri ayırt edebilmesi, deney tasarlayabilmesi, örneklem oluşturabilmesi, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri ile ilgili konuları kavrayabilmesi, makale okuyabilmesi ve eleştirebilmesi, bilimsel bir rapor yazabilmesini sağlamaktır.

The objective of this course is to give knowledge about the principles and concepts of scientific method; descriptive, experimental and quasi-experimental methods; designing experiments and sampling. The course also aims to give students basic understanding about validity and reliability of measurement tools, to teach how to read and criticize a scientific paper and how to write a scientific report.

İçeriği / Content

Bilimsel yöntemin özellikleri, diğer yöntemlerden farklılıkları, deneysel yöntem ve betimsel yöntemler, problem belirleme ve hipotez oluşturma, bilgisayarda tarama yapma, istikrar sağlama teknikleri ve kontrol, geçerlik güvenirlik yöntemleri, değişkenlerin tanımlanması, sınıflanması ve ölçümü, bilimsel rapor yazma.

Characterictics of scentific method, experimental and descriptive methods, how to establish scientific problems and hypothesises, scientific search using internet, experimental control, validity and reliability, definition, measurement and classification of variables, writing scientific reports.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Shaughnessy, J.  ve  Zechmeister, J. (2005) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn  ve  Bacon Bordens K.S.  ve  Abbot, B.B. (2003). Research Design and Methods: A Process Approach.McGraw-Hill International Edition. Yardımcı Kitaplar: Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul.

Books Shaughnessy, J.  and  Zechmeister, J. (2005) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn  and  Bacon Bordens K.S.  and  Abbot, B.B. (2003). Research Design and Methods: A Process Approach. McGraw-Hill International Edition. Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul.

 

PSİ207 - DENEYSEL PSİKOLOJİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

DENEYSEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ207

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı, deneysel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın temel kavram, ilke ve kurallarını tanıtmaktır.

The objective of the course is to introduce main concepts, principles, and rules of scientific approach and experimental methodology. 

İçeriği / Content

Bu ders, bilimsel yaklaşım ve deneysel yöntemin kavranmasını ve uygulanmasını içerir.

This course includes the comprehension and application of scientific approach and experimental methodology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

APA (2001) Yayım Kılavuzu. (5.basım). İstanbul: Kaknüs. (Çev. C. Pamay & Z. Gökay Üstün).
Knapp, S.J. ve Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar için Pratik Etik. Ankara: Mentis. (Çev. M.Yılmaz, T.F. Karahan, S.Balcı Çelik, M.E.Sardoğan).
Myers, A. ve Hansen,C. (2005).Experimental Psychology (6th ed.). New York: Wadsworth.
Christensen, L. B. (2006). Experimental Methodology (10th ed.). Boston: Allyn&Bacon.
Robinson, P.W. (1976). Fundamentals of Experimental Psychology. (2nd. Ed.). New Jersey: Prentice Hall.

APA (2001) Yayım Kılavuzu. (5.basım). İstanbul: Kaknüs. (Çev. C. Pamay & Z. Gökay Üstün).
Knapp, S.J. & Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar için Pratik Etik. Ankara: Mentis. (Çev. M.Yılmaz, T.F. Karahan, S.Balcı Çelik, M.E.Sardoğan).
Myers, A. & Hansen,C. (2005).Experimental Psychology (6th ed.). New York: Wadsworth.
Christensen, L.B. (2006). Experimental Methodology (10th ed.). Boston: Allyn&Bacon.
Robinson, P.W. (1976). Fundamentals of Experimental Psychology. (2nd. Ed.). New Jersey: Prentice Hall.

 

PSİ209 - KİŞİLİK KURAMLARI

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

KİŞİLİK KURAMLARI

Ders Kodu / Course Code

PSİ209

Amacı / Purpose

Bu dersin sonunda öğrenciler; insan kişiliğinin doğası, işleyişi, insan davranışını etkileyen faktörler, kişiliğin ölçülmesi, psikopatolojinin gelişimi konularına Freudyen ve Neofreudyen kuramsal bakışları tanıyacaklar ve verilen vakaların davranışlarını bu yaklaşımlar çerçevesinde açıklayabileceklerdir.

At the end of this course, students will learn about the nature and process of personality, factors that affect behavior, personality measurement and the development of psychopathology from a Freudian and Neo-Freudian perspective. Students will be able to explain the behavior of the given cases in the framework of these theoretical perspectives.

İçeriği / Content

• Kişiliğin tanımı • Kişilik kuramlarında temel varsayımlar • Kişilik kuramlarının içerdiği alanlar • Freud ve Psikanalitik kuram • Jung ve analitik kuram • Adler ve Bireysel psikoloji • Horney ve Bütüncü yaklaşım • Sullivan ve ilişkiler kuramı • Rank ve yaklaşımı

The description of personality • Basic assumptions of personality theories • Fields encompassed by personality theories • Freud and the psychoanalytical theory • Jung and the analytical theory • Adler and individual psychology • Horney and the holistic approach • Sullivan and relationship theory • Rank and his approach

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Yardımcı Kitaplar Hall, C. (1998). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons Brenner, C. (1998). Psikanaliz Temel Kavramlar. HYB yayınclık Freud, S.(1994) Psikanalize Giriş Dersleri. Öteki Yayınevi Jung, C.G. (1997). Analitik Psikoloji. Payel Yayınları Adler, A. (2005) Bireysel Psikoloji. Say yayınları Adler A. (2000) Eğitimi zor çocukların psikolojisi. Kariyer yayınları Horney, K. (1994) Psikanalizde yeni yollar. Öteki yayınevi Horney, K. (1995) Kadın Psikolojisi. Öteki yayınevi Rank, O. (2001) Doğum travması. Metis yayınları Filmler: Sigmund Freud: Beyin Arkeoloğu Esir Ruhlar

Coursebook: Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Other books: Hall, C. (1998). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons Brenner, C. (1998). Psikanaliz Temel Kavramlar. HYB yayınclık Freud, S.(1994) Psikanalize Giriş Dersleri. Öteki Yayınevi Jung, C.G. (1997). Analitik Psikoloji. Payel Yayınları Adler, A. (2005) Bireysel Psikoloji. Say yayınları Adler A. (2000) Eğitimi zor çocukların psikolojisi. Kariyer yayınları Horney, K. (1994) Psikanalizde yeni yollar. Öteki yayınevi Horney, K. (1995) Kadın Psikolojisi. Öteki yayınevi Rank, O. (2001) Doğum travması. Metis yayınları Movies: Sigmund Freud: The Brain Archeologist The Soul Keeper

 

PSİ202 - SOSYAL PSİKOLOJİ II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

SOSYAL PSİKOLOJİ II

Ders Kodu / Course Code

PSİ202

Amacı / Purpose

Bu ders, sosyal psikoloji alanındaki temel konular hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

This course is designed to provide  background information on the basic subjects in social psychology.

İçeriği / Content

Bu ders, sosyal psikoloji alanındaki temel konuların açıklanmasını ve bu konulara ilişkin bilimsel makalelerin bulgularının tartışılmasını içermektedir.

This course includes explanation of the basic subjects in the field of social psychology and discussion of the scientific articles' findings on these topics.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Taylor, S. E., Peplau, L. A. ve Sears, D. O. (2015) Sosyal Psikoloji. (4.Baskı) (A.Dönmez, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi, 2003).
Aronson, E., Wilson, T. ve Akert, R. (2012). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2015) Sosyal Psikoloji. (4.Baskı) (A.Dönmez, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi, 2003).
Aronson, E., Wilson, T., & Akert, R. (2012). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

 

PSİ204 - GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

Ders Kodu / Course Code

PSİ204

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı Gelişim Psikolojisinde önemli olan kuramları ayrıntılarıyla incelemektir.

The course covers a importance of theory of development and detailed instruction about clasical develepmental theories.

İçeriği / Content

Freud, Erikson, Marcia, Piaget, Kolhberg,Öğrenme Kuramları Sosyal Öğrenme ve çağdaş gelişim psikolojisi kuramları üzerinde durulacaktır

The course covers a importance of theory of development and detailed instruction about clasical develepmental theories. Like Freud, Erikson Piaget,Kolhberg, and Learning Theories.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

1.Bacanlı,H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dğıtım:Ankara. 2.Gander.M.J.;Gardiner,W.H. (1993).Çocuk ve Ergen Gelişimi .Yayına hazırlayan: Bekir Onur. İmge Kitabevi:Ankara. 3.Gençtan,E. (1988). Psikanaliz ve Sonrası. Hür Yayınları:İstanbul. 4.Kağıtçıbaşı,Ç.(2010). Benlik Aile ve İnsan Gelişimi..Yapı Kredi Yayınları:İstanbul. 5.Miller, P. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları. Yay.Haz:Bekir Onur.İmge Kitabevi Yayınları:Ankara.

1.Bacanlı,H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dğıtım:Ankara. 2.Gander.M.J.;Gardiner,W.H. (1993).Çocuk ve Ergen Gelişimi .Yayına hazırlayan: Bekir Onur. İmge Kitabevi:Ankara. 3.Gençtan,E. (1988). Psikanaliz ve Sonrası. Hür Yayınları:İstanbul. 4.Kağıtçıbaşı,Ç.(2010). Benlik Aile ve İnsan Gelişimi..Yapı Kredi Yayınları:İstanbul. 5.Miller, P. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları. Yay.Haz:Bekir Onur.İmge Kitabevi Yayınları:Ankara.

 

PSİ206 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

Ders Kodu / Course Code

PSİ206

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı öğrencilerin; betimsel ve korelasyonel araştırma yöntemlerini kavrayabilmesi, alan araştırmalarını ve bu yönteme ilişkin örnekleme ve anket oluşturma yöntemlerini anlayabilmesi , takım olarak bir psikoloji sorusu oluşturabilme ve buna ilişkin ana çalışması planlama yürütebilme ve rapor yazabilme ve sunabilme becerilerinin geliştirebilme, gelişimsel modelleri kavrayabilmesini sağlamaktır.

This course provides students basic knowledge about descriptive and correlational methods, surveys, sampling techniques and questionnaires. The course also aims to teach developmental models and how to establish a research question about psychology, carry out a survey as a team and report/present the findings.

İçeriği / Content

Yarı deneysel araştırma yöntemleri, Anket oluşturma, alan çalışmasında örneklem ve uygulama, Gözlem yöntemleri, Gelişimsel yöntemler, araştırma yöntemlerde etik ilkeler, anket çalışmaları sunumları.

Quasi-experimental methods, preparation of questionnaires, sampling and application in surveys, observation techniques, developmental methods, ethics, presentation of the surveys.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Shaughnessy, J.  ve  Zechmeister, J. (2005) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn  ve  Bacon Bordens K.S.  ve  Abbot, B.B. (2003). Research Design and Methods: A Process Approach.McGraw-Hill International Edition. Yardımcı Kitaplar: Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul.

Books Shaughnessy, J.  and  Zechmeister, J. (2005) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn  and  Bacon Bordens K.S.  and  Abbot, B.B. (2003). Research Design and Methods: A Process Approach.McGraw-Hill International Edition. Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul.

 

PSİ210 - KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu / Course Code

PSİ210

Amacı / Purpose

Bu dersin sonunda öğrenciler; klinik psikolojiyi, klinik psikolojinin tarihsel gelişimini ve klinik psikoloğun aktivitelerini öğrenecek, klinik psikolojideki temel yaklaşımları ve kullanılan araştırma tekniklerini tanıyacaklardır.

To provide knowledge about the history of clinical physicology, clinical physicology activities, basic concepts of clinical physicology and research techniques.

İçeriği / Content

 Klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı • Klinik psikoloğun görevleri ve çalışma alanları • Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, • Klinik psikolojide kuramların rolü ve önemi, temel kişilik kuramları ve terapi yaklaşımları (psikanalitik, davranışçı, bilişsel davranışçı, hümanist kuram ve terapi yöntemleri) • Klinik psikolojide bireyi tanıma ve değerlendirme teknikleri • Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri • Klinik psikolojide etik ilkeler

Definition of clinical physicology, working areas of clinical physicology, historical development of clinical physicology, •basic concepts of clinical physicology, Evaluation techniques in clinical physicology, research methods in clinical physicology, Ethics in clinical physicology

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology (third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey. Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. (Second Edition). John Wiley Sons Inc. Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Humphreys, K. (1999). Psikoterapist olarak klinik psikologlar: Geçmiş, gelecek ve alternatifler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün ve Banu Yılmaz). Türk Psikoloji Bülteni, 5(12), 17-24. Eskin M. (2000). Klinik psikolojide etik uygulamalar, Türk Psikoloji Dergisi ,15 ,81-83.

Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology (third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey. Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. (Second Edition). John Wiley Sons Inc. Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Humphreys, K. (1999). Psikoterapist olarak klinik psikologlar: Geçmiş, gelecek ve alternatifler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün ve Banu Yılmaz). Türk Psikoloji Bülteni, 5(12), 17-24. Eskin M. (2000). Klinik psikolojide etik uygulamalar, Türk Psikoloji Dergisi ,15 ,81-83.

 

PSİ212 - BİLİŞSEL PSİKOLOJİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ212

Amacı / Purpose

Bu ders, bilişsel psikolojideki temel kavram, yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

This course is designed to provide information about basic concepts, approaches and methods in cognitive psychology.

İçeriği / Content

Bu ders, bilişsel psikoloji tanımı ve tarihinin yanı sıra bu alanla ilişkili temel kavram, yaklaşım ve yöntemleri içerir.

This course includes basic concepts, approaches and methods related to this field as well as the definition and history of cognitive psychology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Terry, W.S. (2011). Öğrenme ve Bellek. (Çev. Ed. B. Cangöz). Ankara: ANI Yayıncılık.

Terry, W.S. (2011). Öğrenme ve Bellek. (Çev. Ed. B. Cangöz). Ankara: ANI Yayıncılık.

 

PSİ301 - PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİŞTİRME

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİŞTİRME

Ders Kodu / Course Code

PSİ301

Amacı / Purpose

Bu ders ölçme aracı geliştirmeye yönelik hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

This course is designed to provide both theoretical and practical information to develop a measurement tool.

İçeriği / Content

Bu ders, ölçme aracı geliştirilme ilkelerinin açıklanmasını ve seçilen psikolojik değişken için ölçüm aracı geliştirilmesini içermektedir.

This course includes explaining the principles of developing measurement tools and developing a measurement tool for the selected psychological variable.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

 

PSİ303 - YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ303

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı öğrencilerin; halen kullanılmakta olan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabında (DSM-IV) yer alan bozuklukları ele alarak, çok geniş bir aralıkta anormal davranışları tanımasını sağlamaktır.

The aim of the course is to provide students to understand a wide range of abnormal behaviors in the context of comprehensive study of the current Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

İçeriği / Content

Bu ders kapsamında Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı (DSM-IV) kapsamındaki psikopatolojik süreçler ve tanılar üzerine eğitim, tanı koyma yeteneğini geliştirme ve öğrencilerin psikopatolojinin geniş aralığını tanımaları üzerinde durulur.

This course includes training in diagnosis, and the various psycopathological processes covered in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), as well as developing diagnostic ability and familiarizing students with a range of psychopathology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Davison, G. C. & Neale, J.M. (2004). Abnormal Psychology, 7th Ed. New York: John Wiley & Sons. Yardımcı Kitaplar: Oltmanns, T. F., Neale, J. M. & Davison, G. C. (1995). Case Studies in Abnormal Psychology, 4th Ed. New York: John Wiley & Sons. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington: American Psychiatric Press.

Textbook: Davison, G. C. & Neale, J.M. (2004). Abnormal Psychology, 7th Ed. New York: John Wiley & Sons. Auxiliary Books: Oltmanns, T. F., Neale, J. M. & Davison, G. C. (1995). Case Studies in Abnormal Psychology, 4th Ed. New York: John Wiley & Sons. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington: American Psychiatric Press.

 

PSİ305 - ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ305

Amacı / Purpose

Bu ders endüstri ve örgüt psikolojisinin temel konularında temel düzeyde bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır.

This course is designed to provide a basic understanding of the basic subjects of industrial and organizational psychology.

İçeriği / Content

Bu ders, endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve tarihsel kökenlerinin yanı sıra iş analizi, iş performansı, iş doyumu, personel seçimi, motivasyon gibi temel konuları içermektedir.

The course inludes the basic subjects such as job analysis, job performance, job satisfaction and personnel selection as well as definition and history roots of industrial and organizational psychology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Riggio, R. E. (2018).Endüstri ve Örgüt psikolojisine Giriş (Çev. Ed. Belkıs Özkara), Nobel Akademik yayıncılık
Spector, P. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. New York: John Wiley & Sons.

Riggio, R. E. (2018).Endüstri ve Örgüt psikolojisine Giriş (Çev. Ed. Belkıs Özkara), Nobel Akademik yayıncılık
Spector, P. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. New York: John Wiley & Sons.

 

PSİ307 - SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ307

Amacı / Purpose

Sağlık psikolojisi dersi Psikoloji bölümü öğencilerine sağlık psikolojisini, sağlık psikolojisi alanındaki temel yaklaşımları ve sağlık psikologlarının çalışma alanlarını tanıtmaktır.

Health Psychology aims to introduce students to basic approaches and fields in health psychology.

İçeriği / Content

Sağlık psikolojisinde kuramsal yaklaşımlar, psikolojik faktörlerin fiziksel sağlık üzerindeki etkileri, hastalık davranışları, ağrıyı kontrol etme yöntemleri ve yaklaşımları, hastalıklarda stresin ve yaşam biçimlerinin rolü (sigara, beslenme, kilo kontrolü vb.), stress ve hastalıkla başetme, sosyal destek ve sağlık, ciddi sağlık problemleri olan hastaların psikososyal uyumları, farklı yaş gruplarında bazı hastalıklar (kanser, diabet, kalp hastalıkları,menapozgibi) ve bunlara ilişkin psikolojik yaklaşımlar.

Theoretical approaches in health psychology, effects of psychology on physical health, patological attitudes, methods and approaches in pain control, the role of stress and life style on diseases, pscyhological approaches. Health Psychology aims to introduce students to basic approaches and fields in health psychology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Sağlık Psikolojisi Giriş, Ed. Ülgen Okyayuz, Türk Psikologlar Derneği yayınları.

Sağlık Psikolojisi Giriş, Ed. Ülgen Okyayuz, Türk Psikologlar Derneği yayınları.

 

YDL389 - MESLEKİ İNGİLİZCE I

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

MESLEKİ İNGİLİZCE I

Ders Kodu / Course Code

YDL389

Amacı / Purpose

Bir bilim olarak Psikolojiye, psikolojide araştırma ve ölçmeye ait İngilizce terimlere ve kavramlara aşinalık kazandırma

This course aims to familiarize the students with the psychological terms and concepts in English, in the fields of psychological research, measurement and psychology as a science.

İçeriği / Content

Genel psikoloji, psikolojide ölçme ve araştırma hakkında basit düzeyde yazılmış İngilizce içerikli metinlerde yer alan terim ve kavramların Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmesi, terimlerin belletilmesi, kavramların açıklanması.

The course covers acquisition of the terms and concepts of simple texts written in English about general psychology, measurement and research in psychology with their Turkish translations, teaching the terms and concepts that the terms refer to.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri ve internet üzerinden ulaşılabilinen ilgili İngilizce kaynaklar, dergiler.

Published course texts with a basic English, relevant resources and journals available online.

 

PSİ302 - PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE RAPORLAMA

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE RAPORLAMA

Ders Kodu / Course Code

PSİ302

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı, Psikoloji öğrencilerinin bir öğretim elemanı danışmanlığında alanda ilgi duydukları bir konuya ilişkin bilimsel bir araştırma sorusu önermeleri ve bu soruya yönelik gerekli hazırlıkları yaparak bilimsel bir araştırma yürütebilmeleri ve bunu raporlaştırmalarına yardımcı olmaktır.

The aim of this course is to offer a scientific research question on a topic of interest in the field of Psychology students under the supervision of an instructor and help them to conduct a scientific research by making necessary preparations for this question and to report it.

İçeriği / Content

Bir proje konusunun belirlenmesi, uygulanması ve raporlaştırılması.

Determination, implementation and reporting of a project topic.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Önerilmemiştir

Not recommended.

 

PSİ304 - UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ304

Amacı / Purpose

Bu ders uygulamalı sosyal psikoloji kavramlarına, yaklaşımlarına ve teorilerine genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır.

This course is designed to provide general overview of the concepts, approaches and theories of applied social psychology.

İçeriği / Content

Bu ders uygulamalı sosyal psikolojide kullanılan temel yöntem ve kuramları içermektedir.

This course includes the basic methods and theories used in applied social psychology.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Steg, L., Buunk, A. P., & Rothengatter, T.  (2010). Applied Social Psychology. Cambridge.

Semin, G. R., & Fiedler, K. (1996). Applied social psychology. Thousand Oaks, CA: Sage.

İlgili araştırma makaleleri

Steg, L., Buunk, A. P., & Rothengatter, T.  (2010). Applied Social Psychology. Cambridge.

Semin, G. R., & Fiedler, K. (1996). Applied social psychology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Relevant research articles

 

PSİ308 - PSİKOMETRİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİ308 - PSİKOMETRİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ308

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı,psikolojik ölçmelerde gerekli olan yöntem,ilke ve teknikleri öğrencilere kazandırmaktır. Psikometri alanında Klasik Test Kuramı kapsamında psikolojik ölçmelerin,psikolojik testlerin geliştirilmesi aşamalarındaki standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik yöntem ve özellikleri ile geçerlik yöntem ve özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.Bu doğrultuda bir psikolojik test ya da ölçme aracında olması istenilen psikometrik özellikler kazanılmış olacaktır.

The aim of this course are to introduce the essentials of pscyhologicel testing, technical and methodogical principles. At the end of the course the students are expected to be able to appreciate various pscyhological tests for their purpose and usages be able to examine a test for its psychometric parameters such as norm,standard scores, reliability and validity.

İçeriği / Content

Bu derste öğrencilere,ölçme-değerlendirme kavramları,standart puanlar,standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik ve geçerlik yöntemleri açıklanacaktır.

The course has been designed to inform students about the pscyhological measurement and evaluation,standart scores and norms,reliability and validity methods.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Erkuş,Adnan(2003). Psikometri Üzerine Yazılar,Ankara:TPD Yayınları. Yardımcı Ders Kaynakları: Murphy,K.R&Davidshofer,C.O.(1998). Psychological Testing,New Jersey:Prentice Hall. Özgüven,I.E.(1994). Psikolojik Testler,Ankara,Yeni Doğuş Matbaası. Baykul,Y.(2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme:Klasik Test Teorisi ve Uygulaması,Ankara:ÖSYM Yayınları. Hovardaoğlu,S.& Sezgin,N(1997). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları,Ankara:TPD ve ÖSYM Yayınları. Anastasi,A. (1988). Psychological Testing,New York:Macmillian Publishing Company.

Erkuş,Adnan(2003). Psikometri Üzerine Yazılar,Ankara:TPD Yayınları. Yardımcı Ders Kaynakları: Murphy,K.R&Davidshofer,C.O.(1998). Psychological Testing,New Jersey:Prentice Hall. Özgüven,I.E.(1994). Psikolojik Testler,Ankara,Yeni Doğuş Matbaası. Baykul,Y.(2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme:Klasik Test Teorisi ve Uygulaması,Ankara:ÖSYM Yayınları. Hovardaoğlu,S.& Sezgin,N(1997). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları,Ankara:TPD ve ÖSYM Yayınları. Anastasi,A. (1988). Psychological Testing,New York:Macmillian Publishing Company.

 

YDL390 - MESLEKİ İNGİLİZCE II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

MESLEKİ İNGİLİZCE I

Ders Kodu / Course Code

YDL389

Amacı / Purpose

Bir bilim olarak Psikolojiye, psikolojide araştırma ve ölçmeye ait İngilizce terimlere ve kavramlara aşinalık kazandırma

This course aims to familiarize the students with the psychological terms and concepts in English, in the fields of psychological research, measurement and psychology as a science.

İçeriği / Content

Genel psikoloji, psikolojide ölçme ve araştırma hakkında basit düzeyde yazılmış İngilizce içerikli metinlerde yer alan terim ve kavramların Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmesi, terimlerin belletilmesi, kavramların açıklanması.

The course covers acquisition of the terms and concepts of simple texts written in English about general psychology, measurement and research in psychology with their Turkish translations, teaching the terms and concepts that the terms refer to.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri ve internet üzerinden ulaşılabilinen ilgili İngilizce kaynaklar, dergiler.

Published course texts with a basic English, relevant resources and journals available online.

 

PSİ401 - YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ401

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımında yetişkinlik ve yaşlılık kuramlarının ve yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.

The course covers a detailed instruction about life span development approach on adulthood and aging.

İçeriği / Content

Ders kapsamında incelenen konular, yetişkinlik ve yaşlılık kuramları, yetişkinlikle başlayan ve yaşlılıkta devam eden fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel yaşam değişimleri, orta yaş krizi ve bunun sosyal ve duygusal yansımalarıdır

This course include theories about adulthood and aging, changes ( pysiological, social, emotional, sexual, cognitive ) beginning by aduthood, middle age crises.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

1.Artisco,D.,Cervone,A.,& Pezzutti, L.(2003).Perceived self-efficacy and everday problem solving among young and older adults. Psychology and Aging. V(18),No.1,68-79. 2.Birren, J.E., Renner, V.J. (1977) Research on the psychology of aging: Principles and experimentation. In. J.E. Birren ., K.W. Schaie (eds) Handbook of the Psychology of Aging (syf 3-38). New York: Van Nostrand Reinhold. 3.Birren, J.E., Schaie, K.W.(1990) Handbook of the Psychology of Aging. New York: Academic Press,Inc. 4.Birren, J. E.& Sloone, B. R. ( 1980). Handbook of Mental Health and Aging. (P: 422-943) 5.Botwinick, J. (1984) Aging and Behavior. New York: Springer Pub. Company 6.Cavanaugh, C. J. (1990). Adult Development and Aging.(P: 465-495) 7.Çengelci,B. Yaşlılık Psikolojisi Ders Notları. 8.Gander.J.M.&Gardiner,W, H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yay.Haz.: Bekir Onur. İmge Kitabevi.Ankara. 9.Hultsch, D. F.& Deutsch, F. (1981). Development and Aging,A Life-span Perspective. 10.İmamoğlu. E. O.& Kılıç N. (1999)A Social Psychological Comparison of the Turkish Elderly Residing at High or Low Quality Institutions. Journal of Environmental Psychology (1999) 19, 231-242 11.Onur, B. ( 1986). Gelişim Psikolojisi- Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara : V Yayınları. 12.Özekes M.( 2006) Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin BellekPerformansları Üzerindeki Etkisi1 Ege Eğitim Dergisi (7) 2: 27–41 13.Özekes. M. (1996) Gençler ve yaşlılar arasında görülen bellek farklılıkları. Yayınlanmamış Doktora tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14.Palabıyıkoğlu, R., Haran, S., Yücat, T. ve Köse, K. (1992) “Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu”, Kriz Dergisi, C. 1, S. 1, s. 26-31. 15.Rosow, İ. (1974). Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press. 16.Thompson,D, Çengelci, B., Özekes, M. (1998). The effect of age, visual short-term memory and performance on a familiar task: A turkish sample. Experimental Aging Research. 25, 169-174. 17.Zarit ,S. (1983) Aging and Mental Disorder: Psychological Approaches to Assessment and Treatment. New York: The Free Pres.

1.Artisco,D.,Cervone,A.,& Pezzutti, L.(2003).Perceived self-efficacy and everday problem solving among young and older adults. Psychology and Aging. V(18),No.1,68-79. 2.Birren, J.E., Renner, V.J. (1977) Research on the psychology of aging: Principles and experimentation. In. J.E. Birren ., K.W. Schaie (eds) Handbook of the Psychology of Aging (syf 3-38). New York: Van Nostrand Reinhold. 3.Birren, J.E., Schaie, K.W.(1990) Handbook of the Psychology of Aging. New York: Academic Press,Inc. 4.Birren, J. E.& Sloone, B. R. ( 1980). Handbook of Mental Health and Aging. (P: 422-943) 5.Botwinick, J. (1984) Aging and Behavior. New York: Springer Pub. Company 6.Cavanaugh, C. J. (1990). Adult Development and Aging.(P: 465-495) 7.Çengelci,B. Yaşlılık Psikolojisi Ders Notları. 8.Gander.J.M.&Gardiner,W, H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yay.Haz.: Bekir Onur. İmge Kitabevi.Ankara. 9.Hultsch, D. F.& Deutsch, F. (1981). Development and Aging,A Life-span Perspective. 10.İmamoğlu. E. O.& Kılıç N. (1999)A Social Psychological Comparison of the Turkish Elderly Residing at High or Low Quality Institutions. Journal of Environmental Psychology (1999) 19, 231-242 11.Onur, B. ( 1986). Gelişim Psikolojisi- Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara : V Yayınları. 12.Özekes M.( 2006) Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin BellekPerformansları Üzerindeki Etkisi1 Ege Eğitim Dergisi (7) 2: 27–41 13.Özekes. M. (1996) Gençler ve yaşlılar arasında görülen bellek farklılıkları. Yayınlanmamış Doktora tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14.Palabıyıkoğlu, R., Haran, S., Yücat, T. ve Köse, K. (1992) “Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu”, Kriz Dergisi, C. 1, S. 1, s. 26-31. 15.Rosow, İ. (1974). Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press. 16.Thompson,D, Çengelci, B., Özekes, M. (1998). The effect of age, visual short-term memory and performance on a familiar task: A turkish sample. Experimental Aging Research. 25, 169-174. 17.Zarit ,S. (1983) Aging and Mental Disorder: Psychological Approaches to Assessment and Treatment. New York: The Free Pres.

 

PSİ403 - GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ403

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı (1) Klinik görüşme teknik ve becerilerini öğretmek ve örneklerle nasıl kullanıldıklarını anlatmak; (2) Bir değerlendirme görüşmesi sırasında, kişisel öykü (anamnez) almayı ve ruhsal durum incelemesi yapmayı göstermek (3) Rol canlandırma yoluyla yada senaryolar üzerinde öğrencinin öğrendiği görüşme becerilerini kullanmasını sağlamaktır

The objectives of this course is (1) to teach clinical interview techniques and skills, to explain how they are used with examples; (2) to show how to take personal history (anamnesis) and make a mental state examination during an assessment interview; (3) To provide that students can use the interview skills they learned by role playing or scenarios

İçeriği / Content

Görüşme ve yardım için gereken ilişkiyi kurma; görüşme sırasında kullanılan dinleme, yansıtma ve yüzleştirme becerilerini gözden geçirme; Kişisel öykü (anamnez) alma ve ruhsal durum incelemesi yapma; Problem üzerinde odaklaşma ve amaç belirleme.

To create a therapeutic relatioship and invite the client to self disclosure; to review the listening, reflecting and confrontation skills used during an interview; to take a personal history (anamnesis) and make a mental state examination; to focus on the problem and determine a purpose.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Ders Kitabı: Young, M.E. ( 2001) Learning the Art of Helping (2nd ed.). Merrill Prentice Hall. Yardımcı Kitaplar: Froelich R. E. & Bishop F. M. ( 1993) Klinik Görüşme Ustalıkları (Çev. L. Mete, İ. Doğaner ve I. Vahip). Saray medikal Yayıncılık. Hackney, H. & Cormier, S. (2008) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev. T. Ergene ve S. A. Sevim). Mentis Yayıncılık. Cormier S. & Nurius P. S. (2003) Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Thomson Brooks/Cole.

Young, M.E. ( 2001) Learning the Art of Helping (2nd ed.). Merrill Prentice Hall. Other boks: Froelich R. E. & Bishop F. M. ( 1993) Klinik Görüşme Ustalıkları (Çev. L. Mete, İ. Doğaner ve I. Vahip). Saray medikal Yayıncılık. Hackney, H. & Cormier, S. (2008) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev. T. Ergene ve S. A. Sevim). Mentis Yayıncılık. Cormier S. & Nurius P. S. (2003) Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Thomson Brooks/Cole.

 

PSİ405 - KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ

Ders Kodu / Course Code

PSİ405

Amacı / Purpose

Bu derste amaç öğrenciye karşılaştırmalı biyoloji ve deneysel psikolojinin bulguları aracılığıyla hayvan davranışının temellerini öğretmek, türlerin davranışlarını, öğrenme tarzlarını ve kapasitelerini karşılaştırmayı öğretmektir.

The aim of this course is to teach the basics of animal behavior through the findings of comparative biology and experimental psychology, to teach the behavior of species, to compare their learning styles and capacities.

İçeriği / Content

Karşılaştırmalı psikolojinin temel kavramlarını, araştırma yöntemleri, insan dahil olmak üzere neredeyse tüm hayvan türlerinde öğrenmenin
temel ilkeleri, karşılaştırmalı biyoloji ve deneysel psikolojinin bulguları aracılığıyla hayvan davranışının temelleri, türlerin davranışlarını, öğrenme tarzlarını ve kapasitelerini karşılaştırma, hayvan bilişine ve gelişimi.

The basic concepts of comparative psychology, research methods, learning in almost all animal species including human
basic principles of animal behavior through the findings of comparative biology and experimental psychology, comparison of species behavior, learning styles and capacities, animal cognition and development.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Papini, M. R. (2008). Comparative psychology. NY: Psychology Press.

Greenberg, G. ve Haraway, M. M. (1998). A handbook of comparative
psychology. NY: Routledge.

Papini, M. R. (2008). Comparative psychology. NY: Psychology Press.

Greenberg, G. ve Haraway, M. M. (1998). A handbook of comparative
psychology. NY: Routledge.

 

PSİ499 - STAJ

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

STAJ

Ders Kodu / Course Code

PSİ499

Amacı / Purpose

Bu ders bir danışmanın gözetimi altında öğrencilerin kuramsal olarak öğrendiklerini ilgili kurumlarda gözlem ve uygulama aracılıyla desteklemek için tasarlanmıştır.

This course is designed to support the theoretical learning of students through observation and practice in relevant institutions under the supervision of a supervisor.

İçeriği / Content

Bu ders öğrencilerin kendi seçtikleri ve danışmanları tarafından onaylanan kurumlarda ardışık olarak 30 iş günü boyunca tam zamanlı olarak staj yapmalarını ve  bir staj raporu yazmalarını içermektedir.

This course includes students’ full time internship for 30 consecutive working day in a selected institution approved by their advisors and writing an internship report.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Yok

None

 

 

PSİ402 - PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER

Ders Kodu / Course Code

PSİ402

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı psikoloji öğrencilerinin ve genç araştırmacıların bilimsel araştırma ve yayınlarında uymaları gereken ilkeler yanı sıra, psikologların mesleki aktivite ve yaşamları boyunca dikkate alacakları deontolojik ilkeleri tanıtmak, çeşitli vaka ve sorunlara uygulama becerisi kazandırmak ve etik bir yaklaşım sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır

The goal of this course is to provide students and young researchers to the ethical principles necessary for scientific research and publications, to introduce students the deontological principles that needs to be considered during their career as a psychologist, to teach students the application of these principles into daily problems as well as to help students to have ethical perspective

İçeriği / Content

Etik ve Moral Kavramları, Psikoloji Araştırma Etiği, Psikoloji Meslek Etiği, Pozitif Etik, Ahlak Gelişimi Teorileri, Vaka Analizleri, Etik Sorunlar, İşyeri Etiği

Concepts of ethic and morality, Research ethics in psychology, Occupational ethic, Positive ethics, Theories of moral development, Case studies, Ethical problems, Ethics in the workplace

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Yardımcı Kitaplar: APA (American Pychological Association): Ethical principles of psychologists and code of conduct, American Psychologist, 57, 1060-1073 (Bkz. www.apa.org/ethics/code/2002.html Doküman: TPD Etik İlkeleri, in Türk Psikoloji Bülteni S. J. Knapp ve L. D. Vande Creek: Psikologlar İçin Pratik Etik, Ankara: Mentis Yayınları, 2010 Ö. Çetin: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Ankara: Nobel yayınları, 2004 N. Davenport, R. D. Schwarntz ve G. P. Eliot: Mobbing: İşyerinde Duygusal İncinme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2003 B. Akartürk: Ahlak Öğretileri, 1: Mutluluk Ahlakı, 2. Kant’ın Ahlak Felsefesi, İstanbul: İnkılap Yayınevi, 1982

Recomended readings: APA (American Pychological Association): Ethical principles of psychologists and code of conduct, American Psychologist, 57, 1060-1073 (Bkz. www.apa.org/ethics/code/2002.html Doküman: TPD Etik İlkeleri, in Türk Psikoloji Bülteni S. J. Knapp ve L. D. Vande Creek: Psikologlar İçin Pratik Etik, Ankara: Mentis Yayınları, 2010 Ö. Çetin: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Ankara: Nobel yayınları, 2004 N. Davenport, R. D. Schwarntz ve G. P. Eliot: Mobbing: İşyerinde Duygusal İncinme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2003 B. Akartürk: Ahlak Öğretileri, 1: Mutluluk Ahlakı, 2. Kant’ın Ahlak Felsefesi, İstanbul: İnkılap Yayınevi, 1982

 

PSİ404 - PSİKOLOJİK TESTLER

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name

PSİKOLOJİK TESTLER

Ders Kodu / Course Code

PSİ404

Amacı / Purpose

Bu dersin amacı, yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin yapı ve işlevlerini açıklamaktır.

This course aims to explain structure and function of commonly used psychological tests.

İçeriği / Content

Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır ve uygulama örnekleri izlenecektir.

In the frame of this course, information about historical background, structure and technical features of psychological tests will be conveyed and some example application will be observed.

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th. Ed.), New Jersey: PrenticeHall, Inc.

Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 

Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th. Ed.), New Jersey: PrenticeHall, Inc.

Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.